Tɔgʋm-biɛ ordinatɛɛrɩ ĩyã

Tɔgʋm-biɛ ordinatɛɛrɩ ĩyã

Ya tã bɩsɛ tɔgʋm-biɛ fãrfãrɩ - nasaanɩ - inglisi zẽ'a ayẽma. Bilam ba tarɩ foto dõma, tɩ ba me tɔgrɩ tɔgʋm-biɛ la fãrfãrɩ tɩ ya sɛlsra.

https://www.webonary.org/ninkare

Ya mẽ tã selse tɔgʋm