Adrɛsdõma

Ya tã wʋn yẽ adrɛsdõma zẽ'e-bãna wã n pa'alɩ fãrfãrsɩ yɛla:

Ba n wãna

  1. https://www.webonary.org/ninkare
  2. Yãma tã selse Nawẽnnɛ yetɔgɔ ẽŋɛ portable pʋam, sẽŋɛ-ya zẽ'e-kãŋa: https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bible-resources/mp3-downloads?language=Ninkare&version=GU1WBTN1DA
  3. Ya tã gʋlɩsɩ bɔ nasaara Awẽnnɛ la Awẽnpɔka: e-mail: dictionnaires.bf@gmail.com