Selilɛɛrɩ bõnɔ

Kalam ya tã telesaarse Appli dõma ya ẽŋɛ ya selilɛɛrɩ pʋam tɩ ya bɩsra bɩɩ sɛlsra.

Ya Android selilɛɛrɩ kãn sakɛ tɩ ya ẽŋɛ fãrfãrɩ bilam. Bɛla ĩyã la masɛ tɩ ya ẽŋɛ se'em n wãna:

- Sẽŋɛ «Paramètres» pʋam, - sẽŋɛ «Sécurité» pʋam, - wẽ «Sources inconnues», sakɛ tɩ la ẽŋɛ bɛla. Ya yãŋa tã wẽ «installer» Ninkare Yetɔga ya selilɛɛrɩ pʋam.

Yãma sɩlɩlɛɛrɩ ĩyã, bõnnɔ n boe tɩ ya tã dɩkɛ. Ba n wãna:

  • Nawẽnnɛ Yetɔga la fãrfãrɛ
  • Fãrfãrɛ diksiõnɛɛrɩ

Bɩ yãma tã sɩŋɛ Google Play Store dee dɩka Apli dõma kẽ'esɛ ya smartphone bɩ tablet dõma pʋam:

Téléchargements: 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.