Contact

Fʋ tã gʋlsɛ fʋ yetɔga tõm bɔ tɔ daka n boe tẽŋa la pʋam. La dagɛ pẽrgrɛ tɩ fʋ gʋlsɛ fʋ ladres e-mail, sãn dagɛ tɩ fʋ soke tõma sokre dee bɔɔra tɩ tɩ lerge bɔ fʋ.

Target Image