Fãrfãre yetɔga bãŋrɛ

Awẽnnɛ la Awẽnpɔka n gʋlsɛ fãrfãrɛ yetɔga bãŋrɛ gõnnɔ n de universite dõma bõnɔ. Ya sãn ɛɛra yetɔga võorɛ gõŋɔ (diksionɛɛrɩ), ya dĩ kalam, tɩ ya wʋn yẽ ba.

Ninkare contenu linguistique 400x300_0.jpg